Η ανταπόκριση της ΜΕΓΑ

Η ΜΕΓΑ Α.Ε. συμβάλλει στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, παρακολουθεί διαρκώς τις σχετικές επιδόσεις της και παρουσιάζει αναλυτικά την πρόοδό της στον ετήσιο απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης.

Κατανάλωση ενέργειας

Στη ΜΕΓΑ, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρισμού παραγωγής) και καυσίμων (οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, πρώτων υλών και εμπορευμάτων), συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη μείωση του ρυθμού αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας και στην αποφυγή των δραματικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

 

Η  ΜΕΓΑ διαθέτει τo Πράσινo Πιστοποιητικό, το οποίο βεβαιώνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε στο εργοστάσιο, στις εγκαταστάσεις της και στα γραφεία της προέρχεται από 100% πράσινη ενέργεια. Παράλληλα, θέτει ως στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσοστού αυτο-παραγωγής ενέργειας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2050.

 

Διαχείριση αποβλήτων

Ως μέρος της περιβαλλοντικής μας πολιτικής, τηρούμε τη δέσμευσή μας για την ορθή συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων μας. Εφαρμόζουμε, σε μεγάλη κλίμακα, περιβαλλοντικά βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και διάθεσης, εκτρέποντας την συντριπτική πλειοψηφία των αποβλήτων μας από τη χωματερή. Από τις παραγωγικές διαδικασίες της βιομηχανικής μας μονάδας προκύπτουν απόβλητα τα οποία διαχωρίζονται στην πηγή παραγωγής τους, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών, μετατρέποντας τα παραγόμενα απόβλητα σε χρήσιμα υλικά ή ενέργεια.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατηγορίες που διαχωρίζονται τα υλικά, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης τους:

Παίρνουμε το μέλλον προσωπικά
Κύκλος βιωσιμότητας ΜΕΓΑ
Στόχοι βιωσιμότητας ΜΕΓΑ
Sustainability Banner