Planeti ynë po dërgon një S.O.S.

Ekosistemet e planetit po bëhen gjithnjë e më të brishta, ndërsa sfida të reja, pa precedentë, po shfaqen çdo ditë.

  • Urgjenca klimaterike: Raporti i IPCC “Raporti Special i Ngrohjes Globale prej 1.5 ° C: (2018)”, përshkruan në detaje efektet e një rritjeje prej 1.5 ° C në temperaturën globale mbi nivelet para-industriale, ndërsa tregon se njerëzimi ka vetëm 12 vjet për të zvogëluar emetimet totale neto antropogjene të CO2 me afërsisht 45% krahasuar me nivelet e vitit 2005, duke arritur “zero neto” rreth vitit 2050.
  • Mbetje të burimeve natyrore: Konsumi global i materialeve të tilla si biomasa, lëndët djegëse fosile, metalet dhe mineralet, pritet të dyfishohen brenda 40 viteve të ardhshme, ndërsa prodhimi vjetor i mbetjeve parashikohet të rritet me 70% deri në 2050. Për më tepër, minierat dhe përpunimi i burimeve krijon 50% të emisioneve totale të gazrave serrë dhe më shumë se 90% të humbjes së biodiversitetit dhe presionit të burimeve ujore.
  • Humbja e biodiversitetit: Disa studiues vlerësojnë se ne tashmë po kalojmë në zhdukjen masive të gjashtë formave dominuese të jetës në historinë e tokës. Zhdukjet masive të mëparshme kanë zhdukur midis 60% dhe 95% të të gjitha specieve. Ekosistemeve u duhen miliona vjet për ta rikthyer jetën në nivelet e mëparshme të diversitetit.
  • Ndotje detare e pakontrolluar: Plehrat detare janë një sfidë globale, me një prani veçanërisht të lartë në Detin Mesdhe. Ajo i atribuohet hedhjes jo të duhur të produkteve të peshkimit dhe të konsumit, si dhe efikasitetit të ulët të infrastrukturës ekzistuese të menaxhimit të mbetjeve, riciklimit dhe sistemeve të klasifikimit të burimit. Në të njëjtën kohë, peshkimi i pakontrolluar, akuakultura, deponitë bregdetare, shkarkimet urbane dhe industriale, turizmi, transporti detar, rrisin më tej rrezikun për jetën e egër dhe degradimin e shërbimeve të ekosistemit. Plastikat si materiale përdoren çdo ditë në jetën tonë, por ato duhet të përdoren me përgjegjësi nga qytetarët, të riciklohen sa më shumë dhe të mbahen larg deteve tona.
Ne e marrim të ardhmen seriozisht
Cikli i qëndrueshëm jetësor nga MEGA
Synimet e Qëndrueshme të MEGA