Политика за Защита на личните данни

MEGA DISPOSABLES S.A., наричана по-долу накратко Компанията,  отдава огромно значение на законното събиране, обработка , употреба, сигурност и защита на вашите лични данни, в качеството на каквито се свързвате или сътрудничите с нас.

Компанията отговаря за личните данни, които подлежат на обработка по време на сърфирането/престоя ви на нейния уебсайт (http://www.everyday.gr) и остава на ваше разположение за всякакви пояснения. Нашите контакти са: 148 Dekelias, Acharnai 136 78, Атина, тел .: +30 210 2419800, факс: +30 210 2419818, e-mail: [email protected]

Моля отделете съответното време да се запознаете внимателно с условията на настоящата Политиката за Поверителност, която се отнася за уебсайта http://www.everyday.gr

Нашият уебсайт

http://www.everyday.gr е уебсайтът на Компанията. Съдържанието му е главно информативно, като предоставя възможност на неговите посетители да се свържат с нашата Компания.

1. Видове лични данни, които обработваме:

При сърфиране в нашия уебсайт, ние обработваме следните категории ваши лични данни:

• Базови физически данни: име, имейл, държава и т.н.

• Професионални данни: статус на заетост и др.

• Автобиографични данни: образование, професионален опит и др.

Събираме горепосочената информация, чрез попълването на „Формата за Контакт“ на нашия уебсайт или при изпращане на вашето CV на страницата „Кариери“.

Като част от функционалността на нашия уебсайт, не събираме данни за конкретни категории (расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или морални убеждения, участие в синдикати, както и обработка на генетични данни, биометрични данни, здравни данни, лицева идентификация, сексуална ориентация). Затова ви призоваваме да не изпращате данни от тези категории, като ви информираме, че в случай на изпращането на такива данни, същите ще бъдат незабавно изтрити от нашата Компания.

2. Цел на обработката на лични данни

Компанията и / или трети страни по задание и от нейно име / обработващи обработват вашите лични данни единствено за следните цели:

• за завършване на комуникацията на Компанията с вас, по ваше поискване, чрез формуляра за контакт, или

• за оценка на вашата кандидатура за работа в нашата Компания, или

• за по-добрата работа на уебсайта на Компанията и за подобряване на навигацията му, използвайки бисквитки. Научете повече за Политиката за бисквитки на уебсайта тук.

• Вашите лични данни се обработват изключително и само за горепосочените цели или за целите на законодателното / регулаторното съответствие на нашата Компания, или в подкрепа на нашите правни претенции.

Обработката на вашите лични данни се извършва съблюдавайки стриктно основните принципи за защита на личните данни, които се налагат от Общия Регламент за Лични Данни, т.е. законност, обективност и прозрачност, ограничаване на целта на обработка, минимизиране на данните, точност , почтеност и конфиденциалност и накрая – отговорност.

3. Правна основа за обработка

По отношение на личните ви данни, получени от Компанията при попълване на „Формата за контакт“, осъществяването на обработка е необходимо с цел защита на законовите интереси на нашата Компания и в частност поддържане на необходимите комуникационни канали със съществуващи и потенциални клиенти и / или сътрудници на Компанията.

Що се отнася до вашите лични данни, които Компанията получава на страница „Кариери“, тяхната обработка е необходима с оглед заявката ви за изпълнение на необходимите преддоговорни действия при евентуално сключване на договор за сътрудничество.

4. Кой има достъп до личните ви данни?

Достъпът до личните ви данни е ограничен изключително до необходимия, във всеки случай, персонал на Компанията, който е получил подходящите инструкции  за безопасното обработване на вашите лични данни.

В допълнение, компаниите, които си сътрудничат с нас (изпълнители на обработката), също биха могли да имат достъп, след получаване на съответно възлагане за обработка от страна на Компанията. Обработката на лични данни от изпълнителите се извършва съгласно изричните указания на Компанията и при строга гаранция за предприемане на всички подходящи технически и организационни мерки в защита на вашите данни.

Трети страни, които могат да имат достъп до вашите данни, са официални правителствени и надзорни органи (например прокурорски органи, надзорни органи и пр.), когато се изисква да спазваме закона, когато предаването на информация е необходимо по важни причини от обществен интерес, както и при  установяването, упражняването или подпомагането на правни искове.

5. Прехвърляне на лични данни извън ЕИП

Компанията не изпраща вашите данни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП). Вашите лични данни са предмет на съхранение и обработка само в рамките на ЕИП

6. Периодът на съхраняване на вашите лични данни

Вашите лични данни се съхраняват само за разумния времеви период, който се налага от естеството на обработката на данните, изпълнението на законовите ни задължения за боравене с такива данни, както и подкрепата на всеки от нашите законни искове. Във всеки случай данните не се съхраняват за период, по-дълъг от 12 месеца.

7. Връзка с уебсайтове на трети страни

Всяка връзка на този уебсайт със сайтове на трети страни чрез специални връзки, хипервръзки (линкове, хиперлинкове, банери и др.) не означава, че Компанията поема каквато и да е отговорност за съдържанието на тези сайтове, качеството и цялостта на представените продукти или услуги на тези сайтове или провежданата в тях политика по отношение защитата и обработката на лични данни. Лицето следва да се погрижи да бъде информирано за защитата и обработката на своите данни от горепосочените уебсайтове и да прочете съответните политики за лични данни, които съществуват в тях.

8. Сигурността на вашите данни

Ние се ангажираме да предприемем подходящи организационни и технически мерки, за да гарантираме сигурността и защитата на вашите данни от всяка форма на случайна или незаконна обработка. Следва да се отбележи, че нашият специално упълномощен персонал, който обработва вашите лични данни, е получил съответната подготовка и информация. Мерките, които предприемаме, се преразглеждат и изменят при необходимост.

9. Вашите права като субект на Обработка на лични данни

Като Субект на Обработка на лични данни имате следните права:

а) Право на достъп до лични данни. Това означава, че имате право да бъдете уведомявани от нас, ако обработваме вашите данни. Ако обработваме вашите данни, можете да поискате информация за целта на обработката, типа данни, които съхраняваме, на кого ги предоставяме, колко дълго ги съхраняваме и дали се вземат автоматизирани решения.

б) Право на корекция на неточни лични данни. Ако установите, че вашите данни са неверни, можете да се обърнете към нас, за да ги коригираме (например корекция на име или на e-mail за получаване на известия).

с) Право на изтриване / право на забрава. Можете да ни помолите да изтрием вашите данни, ако същите вече не са необходими за горепосочените цели на обработката, или ако искате да оттеглите съгласието си  за обработка , в случай, че това е поставено на легитимна база.

d) Право на преносимост на данните. Бихте могли да поискате от нас да свалим предоставените от вас данни или да ги предадем на друг редактор.

e) Право на ограничаване на обработката. Можете да поискате от нас да ограничим обработката на вашите данни за времето, в което разглеждаме възражението ви срещу обработката.

f) Право на възражение срещу обработката на ваши данни. Можете да възразите срещу обработването на вашите данни, ако възражението се извършва въз основа законността на нашия правен интерес и ние ще спрем обработката на данните ви, освен ако няма други непреодолими и законови причини, които надделяват над това ваше право.

g) Право на отмяна на съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в случаите, когато обработката се извършва на такова правно основание.

10. Как можете да упражните правата си?

Ако искате да получите допълнителна информация относно обработката на личните си данни или да упражните някое от горните права, можете да се свържете с Компанията на адрес: [email protected] с описание на вашето Заявление и ние ще се погрижим да го разгледаме и да ви отговорим възможно най-скоро.

В случай, че: а) считате, че заявката ви не е удовлетворена адекватно и законосъобразно или б) считате, че правото на защита на вашите лични данни е засегнато от някакво обработване, което извършваме, имате право да подадете оплакване към  Personal Data Protection Authority Kifisias 1-3 address, PC 23 23, Athens, tel. 210. 6475600, e-mail address: [email protected]

11. Промяна в тази политика

Политиката за Защита на Личните Данни може да бъде преразглеждана на определени времеви периоди – в някои случаи поради влизането на нови разпоредби, актуализации и нови услуги. Ето защо препоръчваме да се консултирате редовно със уебсайта на Компанията.

Последна актуализация: 27/04/2020